top of page
Çocuk Testleri

ANKARA GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

              O-6 yaş grubu çocuklar için gelişim sürecini gözlemleyebilmek için uygulanmaktadır. Çocuğun doğumundan itibaren 72. ay sonuna kadar olan, belirli yaş dilimlerine ayrılmış bir 154 maddeden oluşan bir envanterdir. Bakım veren kişiye yöneltilen ve zaman zaman çocuğun da katkıda bulunduğu ucu kapalı sorulardan oluşmaktadır ve ‘’Evet, Hayır, Bilmiyorum’’ şeklinde yanıtlanmaktadır. Test boyunca çocuğun gelişimini belirleyen birbirinden farklı ancak birbiriyle ilişkili dört alt bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Dil- Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Öz Bakım’dır.

Dil-Bilişsel: Basit ses ve sözel davranışlar ile karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edebilme, basit problemleri çözme, sayı-zaman kavramındaki becerileri kapsar.

İnce Motor: Basit el-göz koordinasyonundan karmaşık ince motor davranışlara kadar uzanan görsel motor becerilerini kapsar.

Kaba Motor: Hareket ve hareketle ilişkili kuvvet, denge ve koordinasyonu içerir.

Sosyal Beceri- Öz Bakım: Yeme, içme, tuvalet temizliği ve giyinme gibi öz bakım alışkanlıkları ile özerklik, sosyal etkileşim ve inisiyatif gibi özelliklerin genel bir ölçümüdür.

Envanter, gelişimsel gecikme gösterme açısından risk altında bulunan çocuklara uygulanarak erken tanı almasına ve gerekli önlemlerde bulunulmasına yardımcı olmaktadır.

BENDER- GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ

            5-11 yaş arası çocuklara uygulanan bu test öncelikle görsel uyaranın algılanmasını ardından görsel-motor koordinasyonu ve sonunda algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilebilmesini ölçmektedir. Çocuğun tek başına uyguladığı bir kalem-kağıt testidir. Çocuğun önüne sırasıyla toplamda 9 adet farklı şeklerden oluşan kart konulur ve zaman tutularak sırasıyla çocuğun bu kartlarda gördüğü şekli kopya etmesi istenir. Test boyunca, ince motor gelişimine,  organizasyon becerisine, alan kullanımına, parça-bütün ilişkisini nasıl algıladığına bakılır.

Bender- Gestalt testi, zekâ ve okul başarısı hakkında bilgi vermekle birlikte var olan beyiz zedelenmesine ilişkin bulgular ve zihinsel gerilik hakkında önemli ip uçları vermektedir.

 

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

            2 – 12 yaş arasındaki çocukların zaman sınırlaması olmadan alıcı dil yaşını ve kelime bilgisini saptamak için yapılır. Çocuktan, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi ya da numarasını söylemesi istenir. Çıkan puanın karşılığı Türk normlarına göre çocuğun yaşıtlarıyla olan düzeyini belirlemektedir.

 

BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

           Karen Machover (1949) tarafından geliştirilen Machover Bir İnsan Çiz Testi’dir. Önünde kâğıt, kurşun kalem ve silgi olan bireye, “bir insan çiz” yönergesi verilir. Herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Yetişkinlerin veya çocukların çizdiği tüm resimlerde rastlantının aksine her şeyin bir anlamı vardır. Projektif bir değerlendirilmeye alınan resimlerde bilinçdışının öz yansıtmasını görürüz ve bu yansıtmalar genellikle belirsiz bir uyarana verilen bir tepkidir. Bir zekâ değerlendirmesi yerine bize daha çok bireyin kişiliği ve yaşam öyküsü hakkında bilgi vermesi adına klinik amaçlı kullanılabilir. Resmi çizdirdiğimiz bireyle olan iletişimimiz bir yandan kurulurken diğer yandan da sözel olarak kendilerinin ifade edemedikleri veya farkında olmadıkları duyguları anlatmalarında yardımcı olur. Özellikle çocukların çizdikleri resimlerde kardeş kıskançlığından, aile içi sorunlara kadar bize ipuçları vermede yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların, motor, bilişsel, duygusal, kişilik ve olaylara yaklaşımları hakkında bilgi verir.

•2-3 yaş; karalama,şekil ve renk denemeleri

•3-5 yaş; şema öncesi dönem; şekil çıkartma, duygu ifadeleri (canavar)

•5 yaş; senaryolar, sosyal gerçeklik, saydamlık (arabada ayakların görünmesi)

•5-7 yaş; ayrıntılı insan ve ev figürleri

•6 yaş; benlik farkındalığı, istekler, hayeller, beklentiler

 

AİLE ÇİZ TESTİ

            Bu test, Maurice Parot tarafından ‘Bir İnsan Çiz Testi’ temel alınarak geliştirilmiştir. Yaş sınırlaması olmadan çocuğa çizdirilen aile resmi çocuğun aile bireyleriyle olan ilişkisini ve kendini aile içinde nerede konumlandırdığı hakkında bilgi almamızı sağlar. Önünde A4 kağıdı, renkli boya kalemleri, silgi ve kurşun kalem yer alan çocuğa, “ailenin resmini çiz” yönergesi verilir. Çocukla çok fazla sohbet etmeden resmin tamamlanması beklenir, resim tamamlandıktan sonra çocuğa çizdiği aile fertlerini tanıtması istenir. Aile bireylerinin çiziliş sırası, vücut oranları, konumları ve çizilmeyen aile bireyleri bize önemli ipuçları vermektedir.

 

HAYVAN AİLESİ ÇİZ TESTİ

            Luitgard Brem-Graser tarafından geliştirilmiştir. Çocuktan aile bireylerini birer hayvan figürü olarak çizmesi istenir. Renkli boya kalemleri ve A4 kağıdı yan döndürülmüş şekilde kullanılır. Hayvan figürlerinin hangi aile bireyleriyle nasıl özdeştirildiğine ve çizilen hayvan figürlerinin karakteristik özelliklerine dikkat çekilir.

           BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

           Bireyin duygu ve düşüncelerini bir uyaran olmadan aklına ilk gelen kelimelerle yarım bırakılmış cümleleri tamamlaması istenir. Doğrudan ifade edilemeyen veya sorulduğunda söylenemeyen duygu ve düşünceler kâğıda aktarıldığında, testör tarafından bireyin o andaki iç dünyasını, geçmiş ve gelecek hakkındaki sorunlarını anlaması kolaylaşır. Projektif bir test olan Cümle Tamamlama Testi, güvenirliği ve geçerliliği en yüksek testlerden biridir. Belli aralıklarla yapılarak bireydeki duygu ve düşünce değişimi de aynı zamanda gözlemlenebilir. Testin en önemli özelliklerinden biri de bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirsiz uyaranlara yansıtarak kendinin de farkında olmasını hedefler. Cümle Tamamlama Testi, tanı koymaktan çok bize birey hakkında yapısal, davranışsal ve tematik olarak ipuçları vermektedir.

 

ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ

            9 – 13 yaş arası çocuklara uygulanarak, toplamda 27 maddeden oluşmaktadır. Çocuğun soruları bugün dâhil son iki haftadaki yaşantısına dayanarak cevaplaması beklenir. Ölçek, anne ve babaların çocuklarında hissettikleri fakat tam olarak ifade edemedikleri durumlarda çocuğun duygu durumu hakkında testöre bilgi verir.

 

ÇOCUKLAR İÇİN DURUMLULUK VE SÜREKLİLİK KAYGI ÖLÇEĞİ

            9 – 12 yaş çocuklara durumluluk ve sürekli kaygı düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Kâğıt, kalem testidir. Durumluluk kaygı ölçeği, çocuğun belirli bir durum karşısında ‘’o anda’’ nasıl hissettiği ile ilgilenir. Süreklilik kaygı ölçeği ise, çocuğun içinde bulunduğu koşullardan bağımsız olarak ‘’genellikle’’ nasıl hissettiği ile ilgilenen bir testtir. Her iki form da 20 madde içermektedir. Ölçekler sinirlilik, gerginlik, telaş gibi durumsal veya sürekli kaygı ile ilişkili duyguları değerlendirmektedir.

CONNERS ANNE BABA DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

            Anne babaların çocuklarının, psikomotor sorunlarını, davranım bozukluğunu, öğrenme sorununu ve hiperaktivite problemlerini değerlendirdikleri 48 maddelik bir ölçektir.

DENVER – II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

            0- 6 yaş grubu çocuklarda bulunabilecek gelişimsel sorunları saptamak için kullanılmaktadır. Zekâ puanı vermek yerine çocuğun o anki yaşıtları ile olan gelişimsel durumunu karşılaştırmaktadır. Değerlendirdiği yaş grubu açısından okul öncesi çağda, normal dışı sapmaların erken tanınabilmesi için önemli bir ölçektir. Test anne, baba ve çocuğa yöneltilen sorulardan ve çocuğun o anda yapması istenilen bir takımeylemlerden oluşur ve yaklaşık 5 – 15 dakika sürmektedir. Kişisel – Sosyal, İnce Motor – Uyumsal, Dil ve Kaba Motor gelişimsel alanlarını taramak üzere 134 maddeden oluşmaktadır.

 

 

WISC-R ZEKA TESTİ

bottom of page